Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

  1. Alle offertes van of vanwege ons gedaan, zijn vrijblijvend met een maximale geldigheidsduur van 3 maanden, tenzij anders door ons aangegeven. Mondelinge overeenkomsten zijn voor ons alleen bindend, indien wij deze schriftelijk bevestigen of door toezending of afgifte van de goederen uitvoeren. Afwijkingen van onze verkoopsvoorwaarden, in het bijzonder voorwaarden van de koper, gelden alleen, indien wij deze schriftelijk bevestigen. Omtrent voorwaarden en bedingen met onze tussenpersonen overeengekomen geldt hetzelfde. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten kracht. Indien gedurende het tijdvak, gelegen tussen de datum van verkoop en die der levering, verhoging of toeslagen van kracht worden op de vracht- en/of douanetarieven van de goederen of grondstoffen, welke wij van onze leveranciers betrekken of, indien overheidsmaatregelen worden afgekondigd die resultaten ten gevolge hebben, welke niet als normale handelsrisico’s zijn aan te merken, zijn wij gerechtigd de koper dienovereenkomstige toeslagen op de prijzen der lopende bestellingen te berekenen.
  2. Alle goederen – waaronder de emballage derhalve wordt inbegrepen – reizen voor risico van de koper, ook in die gevallen waarin de vrachtprijs door ons werd voldaan. Expressekosten zijn voor rekening van de koper.
  3. Behoudens afwijkende overeenkomst geschieden alle betalingen der leveringen netto binnen één maand na de datum der factuur. Bij overschrijding van deze termijn vervallen alle eventuele overeengekomen kortingen. Kortingen worden geacht te zijn overeengekomen, indien zij op de facturen zijn vermeld. Wij behouden ons het recht voor onder rembours te leveren indien zulks ons gewenst voorkomt. Bij niet-acceptatie van een remboursement vallen alle hieruit voortvloeiende kosten ten laste van de opdrachtgever. Bij leveringen tot en met € 250,00 ( ƒ 550,00 ) worden vracht-, porto- en administratie-kosten medeberekend. Eventuele andere kosten of heffingen terzake de overdracht der goederen zijn ten laste van de koper. Zichtzendingen geschieden uitsluitend met een zichttermijn van ten hoogste dertig dagen. Ongefrankeerde retourgoederen kunnen door ons worden geweigerd. Bij eventuele aanvaarding komen de porto-, vracht- en andere kosten ten laste van de koper.
  4. Het te vorderen bedrag krachtens iedere factuur, dat niet op de vervaldag wordt voldaan, draagt vanaf die dag een rente van 1 % per maand, zonder dat hiertoe enige ingebrekestelling vereist is. De niet-betaling van een factuur op de vervaldag heeft van rechtswege ten gevolge de onmiddellijke opeisbaarheid van alle bedragen ons verschuldigd krachtens eventuele andere niet opeisbare facturen. Na de vervaldag zal bij niet-betaling door ons een kwitantie worden gepresenteerd of bij brief om betaling worden verzocht, zulks ter onze keuze, waarvan de kosten ten laste van de koper komen. Worden ook dan alsnog het gehele factuurbedrag en gemelde kosten niet voldaan, dan houden wij ons recht voor de inning van deze posten na acht dagen ter inkassering in handen te stellen van onze rechtskundige adviseur, ten gevolge waarvan de koper de gebruikelijke incassokosten (minimum 15%) zal hebben te voldoen, alsmede alle eventuele proceskosten.
  5. De geleverde goederen blijven het uitsluitende eigendom van de verkoper zolang de koper niet volledig aan al zijn betalingsverplichtingen betreffende de tegenprestatie krachtens de tussen partijen gesloten overeenkomst heeft voldaan. De koper is voor bedoelde eigendomsovergang niet bevoegd de geleverde zaken anders dan overeenkomstig zijn normale bedrijf en de normale bestemming van de goederen te verkopen, af te leveren of anderszins te vervreemden. De verkoper heeft voor bedoelde eigendomsovergang te allen tijde toegang tot de zaken welke zijn eigendom zijn, waar deze zich ook bevinden. Zodra koper één of meer van zijn verplichtingen jegens de verkoper niet nakomt, worden alle vorderingen op de koper terstond en ten volle opeisbaar en is verkoper bevoegd, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de uit zijn eigendomsvoorbehoud voortvloeiende rechten te effectueren.
  6. Wij zijn gerechtigd in gevallen van overmacht er onzer keuze hetzij de koopovereenkomst geheel of gedeeltelijk te annuleren, hetzij de levering geheel of gedeeltelijk op te schorten tot het ogenblijk waarop de overmacht heeft opgehouden te bestaan, hetzij voor alsdan nog te leveren goederen verhoogde prijzen in rekening te brengen, die in overeenstemming zijn met de ten tijde van de levering voor de betreffende goederen geldende prijzen, een en ander zonder deswege tot enige vergoeding, hoe ook genaamd, verplicht te zijn. Onder overmacht wordt mede verstaan onderbreking of beperking van productie van spoorweg-, scheepvaart- of ander verkeer, van uit- door- en invoer in het land van herkomst, in de betrokken landen of in Nederland, voorts mobilisatie, oproer, oorlog, staking, uitsluiting, schipbreuk, brand, vorst, abnormale waterstand, quarantaine, ontploffing, instorting, atoomkernreactie, enz. hetzij in de landen van herkomst, doorvoer of invoer, hetzij op transportwegen, in haven en andere overslagplaatsen, entrepots of opslagplaatsen en voorts alle andere omstandigheden, die het bedrijf van ons en/of dat van onze leveranciers zodanig beïnvloeden, dat het naar het oordeel van ons te bezwaarlijk is aan onze verplichtingen te voldoen.
  7. Alle reclames moeten schriftelijk geschieden en binnen acht dagen na de levering van de goederen in ons bezit zijn. Een geringe tekortkoming rechtvaardigt niet dat de betaling geheel wordt opgeschort. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, hoe ook ontstaan of hoe ook genaamd, welke door het gebruik van de ons geleverde zaken aan personen, roerend en of onroerende zaken is ontstaan. Onze aansprakelijkheid wordt begrensd door de netto factuurwaarde van het geleverde. Eventueel ontstane vervolgschade kan niet op ons worden verhaald. De onderhoud- en wasadviezen, alsmede bijgeleverde productinformatie, gebruiksaanwijzingen en geadviseerde toepassingsgebieden dienen gerespecteerd te worden.
  8. Wij zijn niet aansprakelijk voor schade, hoe ook ontstaan of hoe ook genaamd, welke door het gebruik van de door ons geleverde zaken aan personen, roerende en/of onroerende zaken is ontstaan. Wij beperken in ieder geval onze aansprakelijkheid voor bedragen die hoger zijn dan door onze wettelijke aansprakelijkheidsverzekering redelijkerwijs kan worden gedekt en indien het gaat om een risico dat redelijkerwijs niet verzekerbaar is.
  9. De voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Rotterdam en worden geacht te zijn ingegaan op 1 oktober 1999.